ERP w branży spożywczej

Dostawco – sprawdzam!

System klasy ERP wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez planowanie zasobów firmy oraz gromadzenie danych w takich obszarach jak: produkcja, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, logistyka, sprzedaż.
Moduły systemów ERP są ze sobą powiązane, jednak mogą działać niezależnie. Umożliwiają optymalizację procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz redukcję kosztów. Największą ich zaletą jest jednak elastyczność i możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb.

Kluczowe wymagania wobec systemu klasy ERP w branży spożywczej

Część 1. Planowanie

Planowanie produkcji

tworzenie planu produkcji (wykorzystując dane dotyczące technicznego przygotowania produkcji oraz, opierając się na prognozach sprzedaży, zamówieniach klientów, dodatkowo planowanych ilościach i przy uwzględnieniu aktualnych stanów magazynowych) TAK/NIE
przedstawienie wykazu i ilości wyrobów do wyprodukowania w danym okresie planistycznym TAK/NIE
informowanie o istnieniu zamówień klientów nieuwzględnionych dotąd w planie produkcji TAK/NIE
możliwość kopiowania definiowanego planu, kiedy jest on tożsamy z realizowanym w poprzednich okresach planistycznych TAK/NIE
analiza wykonalności planu, porównanie zapotrzebowania na zasoby produkcyjne z ich dostępnością TAK/NIE
możliwość sprawdzenia skutków ekonomicznych tj. planowane koszty, wartość sprzedaży związanych z daną wielkością produkcji TAK/NIE
automatyczne wygenerowanie zleceń produkcyjnych na wszystkie wyroby ujęte w zatwierdzonym planie TAK/NIE
Czytaj więcej

Planowanie zapotrzebowań materiałowych

zbilansowanie planowanych przychodów oraz planowanego zużycia poszczególnych indeksów TAK/NIE
wychwycenie sytuacji, kiedy mogą wystąpić niedobory materiałów, m.in. dane na temat aktualnych stanów magazynowych, zapasów minimalnych i maksymalnych, minimalnej partii do zamówienia, zarejestrowanych zamówień zakupu, zamówień klienta, zleceń produkcyjnych TAK/NIE
dostarczenie informacji umożliwiającej podjęcie decyzji o utworzeniu zleceń produkcyjnych na indeksy produkowane oraz zamówień zakupu na materiały dostarczane przez wskazanych dostawców TAK/NIE

Planowanie i realizacja zleceń

generowanie zleceń produkcyjnych określających rodzaj produkowanego wyrobu, wielkość partii oraz termin wykonania TAK/NIE
wskazanie dla każdego zlecenia przewidywane zużycie materiałów i surowców oraz prognozowany przychód wyrobu i produktów ubocznych TAK/NIE
automatyczne utworzenie dyspozycji materiałowych dla wyrobu z wybranego zlecenia (dla pracownika lub grupy zleceń) TAK/NIE
rezerwacja materiałów na magazynie na podstawie dyspozycji, ich odbiór powoduje zmianę stanów magazynowych TAK/NIE
realizacja wydań materiałów na zlecenie prowadzi do ich wyceny i stanowią część kalkulacji TKW TAK/NIE
generowanie dla każdego zlecenia raportu porównującego planowe zużycie materiałów (wg norm) ze zużyciem rzeczywistym (wg zrealizowanych dokumentów) TAK/NIE
tworzenie harmonogramu zlecenia z uwzględnieniem kalendarza prac na produkcji TAK/NIE
przekwalifikowanie indeksu w przypadku, gdy wykonanie określonych czynności technologicznych spowoduje, że powstanie zupełnie nowy indeks TAK/NIE

Planowanie zdolności produkcyjnych

tworzenie harmonogramu prac, planując dla każdej operacji termin jej rozpoczęcia, zakończenia oraz stanowisko, na którym ma być wykonana TAK/NIE
planowanie według metody „przenieś“ i „upuść“ TAK/NIE
analiza możliwości wykonania produkcji nieuwzględnionej w harmonogramie TAK/NIE
możliwość planowania zlecenia do przodu od terminu rozpoczęcia lub wstecz od terminu zakończenia TAK/NIE
ręczny wybór kolejności operacji TAK/NIE
nadanie zleceniom priorytetów TAK/NIE

Część 2. Traceability i sterowanie produkcją

Przepływ surowców, ścisła ewidencję partii produktowych (traceability)

rejestracja m.in. składu surowcowego w gotowym produkcie, warunków produkcji (np. wilgotność i temperatura pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych) oraz nazwisk osób odpowiedzialnych za każdy etap produkcji i przechowywania surowców oraz gotowych produktów TAK/NIE
rejestrację przepływu materiałowego w oparciu o dane pobierane z systemów wagowych TAK/NIE
dokładne odwzorowywanie struktura funkcjonalnej zakładu, stworzenie schematu przepływów, obrazującego poszczególne magazyny i wydziały produkcyjne wraz z ich powiązaniami, nazywanymi kierunkami przepływów TAK/NIE
z każdym z kierunków związany jest jeden, konkretny dokument przepływowy, którego wystawienie jest jednoznaczne z przemieszczeniem materiału TAK/NIE
określenie zawartości informacyjnej dokumentów oraz fizycznego miejsca rejestracji TAK/NIE
rejestracja zdarzeń zachodzących podczas procesu produkcyjnego (przekazania materiałowe, parametry w punktach krytycznych CCP, karty pracy pracowników, karty maszyn) TAK/NIE
ręczne wprowadzanie danych lub z wykorzystaniem szeregu mechanizmów, do których należą np. automaty generujące wpisy na podstawie rejestracji systemu wagowego i innych systemów pomiarowych TAK/NIE
realizacja założeń systemu jakości HACCP, ułatwiająca prowadzenie dokumentacji parametrów w punktach krytycznych i kontrolnych TAK/NIE
bezprzewodowa mobilna rejestracja danych przemysłowych w magazynach materiałów i surowców, w produkcji, podczas kompletacji dostaw TAK/NIE
mobilna rejestracja danych w transporcie towarów do klienta oraz przy skupie surowców u producentów TAK/NIE
Czytaj więcej

Sterowanie produkcją

zbieranie danych na temat realizacji produkcji, umożliwienie sprzężenia zwrotnego pomiędzy fazą planowania, a fazą realizacji oraz korygowanie odchyleń od planu produkcji TAK/NIE
sterowanie przebiegiem prac i przepływem poszczególnych indeksów na kolejne operacje i stanowiska pracy TAK/NIE
śledzenie produkcji w toku poprzez analizę, m.in. przepływu indeksów, rzeczywistego obciążenie stanowisk pracy i maszyn, informacji o przestojach maszyn, kosztach poszczególnych zleceń oraz przyczynach powstawania braków TAK/NIE
możliwość sprawdzenia w jakiej fazie produkcji znajduje się każde zlecenie TAK/NIE
wygenerowanie dokumentu PW i przekazaniem wyrobu na magazyn po wykonaniu ostatniej operacji na zleceniu TAK/NIE

Część 3. Kontrola jakości; Receptury i technologia produkcji wyrobów; Rejestrator temperatury.

Kontrola jakości

monitorowanie dowolnej ilości parametrów przypisanych do operacji technologicznych w marszrutach TAK/NIE
śledzenie bieżących wyników pomiarów parametrów, prowadzenie rejestru wykonanej produkcji, który szczegółowo ewidencjonuje przepływ detali na operacjach podlegających kontroli TAK/NIE
przekazanie prawidłowo wykonanych półproduktów do dalszych operacji lub w przypadku operacji końcowej na wskazany magazyn TAK/NIE
Czytaj więcej

Receptury i technologia produkcji wyrobów

definiowanie receptury dokładnie opisujące skład surowcowy dla każdego wyrobu lub półproduktu TAK/NIE
tworzenie nieograniczonej ilości receptur (jedna wskazana jako domyślna) dla danego wyrobu TAK/NIE
tworzenie własnych receptur dla poszczególnych składników wyrobu TAK/NIE
modyfikacja receptury półwyrobu oraz automatyczna zmiana wszystkich powiązanych z nią receptur TAK/NIE
tworzenie receptur alternatywnych na bazie już istniejących TAK/NIE
tworzenie receptur alternatywnych na bazie już istniejących TAK/NIE
automatyczne wyliczenie ceny wyrobu na podstawie kosztu surowcowego i narzutów TAK/NIE
przyporządkowanie każdej recepturze technologii opisującej wszystkie czynności wykonywane na konkretnym etapie produkcyjnym TAK/NIE
przypisanie czynnościom opisanym w technologii zestawów parametrów pozwalających na obliczenie pracochłonności, kosztów normatywnych, wskaźników akordowych i innych wielkości niezbędnych w procesie efektywnego planowania i zarządzania produkcją TAK/NIE

Rejestrator temperatury, kontrola jakości

rejestracja kontroli jakości produkcji według norm HACCP poprzez rejestrowanie danych w punktach kontrolnych TAK/NIE
możliwość wprowadzenia dokładnego opisu zdarzenia wraz z opisaniem działań korygujących TAK/NIE
kontrola temperatur w pomieszczeniach i informowanie wybranych osób o przekroczeniu wartości krytycznych TAK/NIE

Część 4. Gospodarka magazynowa, Integracja

Gospodarka magazynowa

zamawianie surowców w sytuacji gdy ich stan spada poniżej poziomu minimalnego TAK/NIE
śledzenie opakowań poprzez technologię RFID /kody kreskowe TAK/NIE
śledzenie partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec TAK/NIE
generowanie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie papierowej lub elektronicznie TAK/NIE
Czytaj więcej

Integracja

import danych z zewnętrznych systemów funkcjonujących w firmie TAK/NIE
automatyczne sterowanie magazynami wysokiego składowania TAK/NIE
sterowanie produkcją i wewnątrz zakładowymi systemami transportu TAK/NIE
systemy wagowe, dozujące i etykietowania (kartony i palety) TAK/NIE
skanery stacjonarne i bezprzewodowe TAK/NIE
Copyright 2007 – 2020 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują firmie
BPC GROUP POLAND bądź innym podmiotom uprawnionym – i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Trwa ładowanie.. Proszę czekać...

Trwa Ładowanie